چیست و چگونه امنیت شبکه را فراهم میکند Mikrotik

میکروتیک دستگاهی است کاملا امنیتی که باعث بهبمود مشکلات شبکه گردید و در حال حاضر تمامی شرکتهای کوچک و بزرگ از این دستگاه استفاده میکنند

این دستگاه در مدلهای مختلف با قدرت و امکانات و تنوع قیمتی زیاد موجود است .

دستگاه Microtic دارای امکانات بسیاری است که توانایی های امنیتی آن مورد توجه تکنسین ها و مدیران شبکه را در جهان به خود جلب کرده است .