شرکت ادیب گستر عصر نوین

شرکت ادیب گستر عصر نوین در نظر دارد با استفاده از نظرات کاربران و مشتریان خود در امر پشتیبانی و خدمات دهی در این امور کیفیت بیشتری ارائه دهد لذا سپاس گذاریم تا در این نظر سنجی همکاری کنید

نظرسنجی

مشخصات فردی
موارد زیر را در خصوص ارائه خدمات پشتیبانی توسط کارشناسان شرکت ادیب گستر عصر نوین چگونه ارزیابی میکنید ؟