چگونه پالیسی سیستم های تحت دامین را به روز رسانی کنیم؟